Regulamin

Regulamin systemu on – line z zakresu usług wsparcia przedsiębiorstwa pod nazwą Moja Recepcja

I. Definicje

Ilekroć w Regulaminie pojawiają się poniższe zwroty należy je rozumieć jako:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin

2. Operator – oznacza spółkę pod firmą Moja Recepcja sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, adres: ul. Okulickiego 58/70 m.7, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000568838, której dokumentację rejestrową przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7962968659, REGON: 362132445 o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 zł

3. Kontrahent – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, która w świetle przepisu art. 221 k.c. nie jest konsumentem, a która zawarła Umowę z Operatorem na korzystanie z usług z zakresu wsparcia przedsiębiorstwa;

4. Strony- łącznie Operator i Kontrahent;

5. Umowa – zawarta przez Strony Umowa, której przedmiot obejmuje świadczenie Kontrahentowi przez Operatora usług z zakresu wsparcia przedsiębiorstwa, w tym udzielenie licencji na korzystanie z systemu Moja Recepcja w zakresie określonym treścią Pakietu na warunkach określonych Regulaminem;

6. Moja Recepcja – internetowy serwis pod nazwą Moja Recepcja zawierający Pakiet Usług wybranych przez Kontrahenta spośród Pakietów objętych ofertą handlową Operatora, udostępniany Kontrahentowi przez Operatora w ramach udzielonej mu licencji w trybie on –line;

7. Pakiety – oznaczają objęte Umową, wyodrębnione przez Operatora usługi, funkcjonalności, zestawy funkcjonalności, bazy danych określone w ten sposób przez Operatora dla potrzeb Regulaminu, zgodnie z przyjętym przez Operatora oznaczeniem;

8. Licencja – oznacza udzieloną na mocy Umowy licencję imienną na korzystanie z systemu Moja Recepcja;

9. Serwis logowania – oznacza serwis informatyczny, administrowany przez Operatora, dostępny wyłącznie przez Internet poprzez witrynę mojarecepcja.com.pl za pośrednictwem którego następować będzie autoryzacja Kontrahenta do systemu Moja Recepcja;

10. Dni robocze – oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni dodatkowo wolnych od pracy u Operatora zgodnie z obowiązującymi u niego wewnętrznymi regulacjami z zakresu prawa pracy;

11. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 r., poz., 666)

12. Strona www. – oznacza stronę internetową prowadzoną przez Operatora pod adresem mojarecepcja.com.

13. Rejestracja – wypełnianie przez Kontrahenta elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www poprzez podanie wskazanych w formularzu danych oraz przesyłanie ich Operatorowi za pomocą dostępnej w formularzu opcji. Dokonanie Rejestracji skutkuje utworzeniem Konta Kontrahenta w Systemie i zawarciem Umowy pomiędzy Operatorem a Kontrahentem;

14. Okres próbny – czternaście dni kalendarzowych, począwszy od dnia rejestracji, w których konto Kontrahenta jest aktywne i podczas których Kontrahent może korzystać z serwisu Moja Recepcja oraz usług dodatkowych bez ponoszenia z tego tytułu opłat;

15. System – system Moja Recepcja stanowiący własność Operatora, udostępniany Kontrahentowi na podstawie licencji imiennej;

16. Klient – osoba fizyczna zainteresowana ofertą handlową Kontrahenta, dokonująca rezerwacji usług Kontrahenta za pośrednictwem usług Operatora objętych systemem Moja Recepcja;

II. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa:

1) Rodzaje usług z zakresu wsparcia przedsiębiorstwa świadczonych przez Operatora na rzecz Kontrahenta w ramach systemu Moja Recepcja;

2) Warunki zawierania umowy pomiędzy Kontrahentem a Operatorem;

3) Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem Moja Recepcja;

4) Prawa i obowiązki Operatora i Kontrahenta związane ze świadczeniem Usług;

5) Odpowiedzialność Stron i zasady wyłączania odpowiedzialności Operatora z tytułu świadczenia usług;

6) Zasady ochrony danych osobowych Kontrahenta i Klientów;

7) Czas trwania Umowy i sposoby jej rozwiązania;

2. Operator na stronie www udostępnia kontrahentom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług.

3. Operator świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.

4. Prawa i obowiązki Stron określa Regulamin.

III. Rodzaje usług świadczonych przez Operatora na rzecz Kontrahenta

1. Operator oświadcza, że jest właścicielem systemu Moja Recepcja i w oparciu o ten system świadczy usługi z zakresu wsparcia przedsiębiorstwa Kontrahenta. Operator oświadcza, że dysponuje pełnią praw własności intelektualnej do systemu i jest uprawniony do udostępniania systemu w zakresie wskazanym Regulaminem. Operator oświadcza, że korzystanie z systemu i usług nie naruszy praw osób trzecich.

2. Operator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Kontrahenta usług z zakresu wsparcia przedsiębiorstwa, ujętych w formę Pakietów, do których należą:

1) telefoniczna obsługa procesu rezerwacji usług Kontrahenta świadczona przez recepcjonistę;

2) udostępnienie i skonfigurowanie systemu rezerwacji usług Kontrahenta przez Internet lub aplikację mobilną;

3) system planogramu (kalendarza) rezerwacji (wizyt) Klientów umożlwiający Kontrahentowi przeglądanie, zarządzanie, planowanie i edycję terminów dostępny on – line w ramach systemu Moja Recepcja;

4) system powiadomień Klientów Kontrahenta przypominających o rezerwacji wysyłanych w formie wiadomości SMS lub e – mail;

5) prowadzenie kampanii promocyjnych i informacyjnych informujących Klientów kontrahenta o promocjach i usługach w drodze wiadomości SMS lub e-mail, w tym kampaniach promocyjnych w Google (w szczególności Google Adwords, Google Moja Firma, tworzenie elektronicznych wizytówek);

6) raportowanie o wykonanych usługach z wyszczególnieniem obłożenia poszczególnych stanowisk, pracowników i sprzętu w ramach systemu Moja Recepcja;

7) prowadzenie kartotek Klientów Kontrahenta w ramach systemu Moja Recepcja zawierającego preferencję Klienta, historię wizyt oraz umożliwiającego automatycznie wysyłanie życzeń urodzinowych;

8) wprowadzenie indywidualnych kalendarzy pracowników w ramach systemu Moja Recepcja umożliwiających zarządzanie zmianowym trybem pracy, urlopami, dniami wolnymi, poszczególnymi rezerwacjami;

3. Operator oświadcza, że zawarcie Umowy nie stwarza po stronie Operatora obowiązku pozyskiwania Klientów na rzecz Kontrahenta. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Kontrahenta za ilość rezerwacji dokonanych poprzez system Moja Recepcja.

IV. Warunki zawarcia Umowy pomiędzy Operatorem a Kontrahentem

1. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z Kontrahentem z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie przycisku „zarejestruj” w trakcie rejestracji, poprzedzonego oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz polityką poufności.

2. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na podaniu loginu (adresu poczty elektronicznej) i hasła przez Kontrahenta.

3. Osoba fizyczna uzupełniając formularz rejestracyjny w imieniu Kontrahenta, oświadcza, że:

1) podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

3) jest uprawniona do składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Kontrahenta;

4. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza rejestracyjnego, w systemie zostaje utworzone Konto, o nazwie będącej podanym przez Kontrahenta adresem poczty elektronicznej.

5. Kontrahent akceptuje, że warunkiem możliwości korzystania z systemu jest posiadanie aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej podawany jest bezpośrednio w formularzu rejestracyjnym. Kontrahent zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania informacji w swoim Koncie.

6. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Kontrahenta wobec Operatora i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

7. Operator może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto Kontrahenta, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach systemu lub jeżeli Operator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Operatora. W sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, Operator może również odpowiednio zablokować usługi świadczone Kontrahentowi.

8. Kontrahent uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz samodzielnie ustawionego hasła.

9. Kontrahent jest zobowiązany nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

V. Warunki świadczenia usług przez Operatora

1. W celu prawidłowego świadczenia usług przez Operatora, Kontrahent jest zobowiązany do zagwarantowania:

a. połączenia z siecią Internet;

b. przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML; przeglądarka internetowa nie powinna pracować w wersji starszej niż rok od daty jej wydania;

c. posiadanie numeru VOiP;

d. posiadania Konta w ramach systemu Moja Recepcja;

2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci urządzenia.

3. Operator nie organizuje dostępu Kontrahentowi do sieci Internet, nie pokrywa kosztów z tym związanych, w tym opłat żądanych przez dostawców łączy internetowych.

4. Operator zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług wybranych przez Kontrahenta niezwłocznie, nie później jednak niż pierwszego dnia roboczego po dniu dokonania pełnej rejestracji przez Kontrahenta.

VI. Prawa i obowiązki Stron

1. Operator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Kontrahenta usług wybranych przez Kontrahenta z oferty handlowej Operatora, ujętych w formę do Pakietów. Opis usług przynależnych do Pakietów zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług wybranych przez Kontrahenta, z zastrzeżeniem usług, o których mowa w pkt.3 i 4.

3. Operator zobowiązuje się do świadczenia usługi w postaci telefonicznej obsługi procesu rezerwacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

4. Operator zobowiązuje się do świadczenia usługi w postaci kampanii promocyjnej Kontrahenta w zakresie Pakietu wybranego przez Kontrahenta, w terminach wskazanych w zamówieniu.

5. Operator zastrzega sobie prawo do:

1) przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją systemu;

2) wysyłania na adres poczty elektronicznej Kontrahentów komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem usług;

3) odmowy świadczenia usługi jeżeli Kontrahent narusza Regulamin;

4) dowolnej modyfikacji świadczonych usług, narzędzi oraz sposobu działania systemu z zachowaniem obowiązku ich świadczenia;

6. Operator zastrzega sobie prawo do czasowej niedostępności systemu na czas niezbędny do wprowadzenia do niego zmian, w tym aktualizacji zawartych informacji lub konserwacji systemu. W sytuacji opisanej powyżej, Operator umieści w systemie informację o przyczynach niedostępności.

7. Operator zastrzega, że świadczenie usług, w tym działanie systemu może być zawieszone wskutek awarii (np. w dostawie prądu), a także działań o charakterze siły wyższej.

8. Operator oświadcza, że nie odpowiada za niedostępność usług, w tym systemu jak i za jego wadliwe funkcjonowanie, spowodowane zachowaniem systemów informatycznych nieadministrowanych przez Operatora, a niezbędnych do prawidłowego działania systemu, w tym za zachowania podmiotów udostępniających łącza internetowe lub z przyczyn o charakterze siły wyższej.

9. Okresy niedostępności usług, o których mowa w niniejszym dziale, nie zmieniają wysokości wynagrodzenia należnego Operatorowi.

10. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, usunięcia wszelkich danych Kontrahentów oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z systemem, z tytułu których Kontrahentowi nie będą przysługiwały roszczenia wobec Operatora.

11. Kontrahent ma prawo do zarzadzania usługami za pośrednictwem Konta i jego ustawień, w tym edytowania podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.

12. W przypadku skorzystania przez Kontrahenta z usług związanych z publicznym udostępnieniem w systemie swojego wizerunku wyraża on zgodę na takie wykorzystanie wizerunku. Ponadto Kontrahent udziela niewyłącznej licencji, nieograniczonej w przestrzeni na czas realizacji usług do utworów, których jest autorem a wykorzystywanych przez Operatora w ramach korzystania z usług na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.

13. Kontrahent korzystając z usług zobowiązani są od powstrzymywania się od:

1) podawania nieprawdziwych bądź nieaktualnych informacji i danych osobowych;

2) publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione dobra osobiste osób trzecich;

3) wykorzystywania usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym;

4) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w systemie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku;

5) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie systemu;

6) korzystania z systemu w sposób uciążliwy dla Operatora oraz innych Kontrahentów;

7) wykorzystania usług i systemu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Operatora.

14. Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Operatora o znanych mu przypadkach naruszenia Regulaminu oraz bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. Operator po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich danych.

15. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Kontrahenta zawierających treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Operatora, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.

16. Operator zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usługi, zaprzestania świadczenia usługi w sytuacji, gdy działalność prowadzona przez Kontrahenta jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami.

17. Operator zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usług, w sytuacji, gdy Kontrahent w danym okresie rozliczeniowym dokona zakupu usług Operatora na kwotę przekraczającą 500 (słownie: pięćset) zł do czasu uregulowania płatności za wykonane usługi.

VII. Licencja na system Moja Recepcja

1. Operator udziela Kontrahentowi licencji na korzystanie z systemu Moja Recepcja na czas trwania Umowy.

2. Liczba dostępów do systemu objętego Umową udzielona jednemu równa jest liczbie licencji na korzystanie z systemu udzielonych przez Operatora Kontrahentowi.

3. Licencja udzielona przez Operatora Kontrahentowi na korzystanie z systemu:

1) ma charakter niewyłączny i niezbywalny;

2) z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uprawnia do korzystania z systemu tylko dla własnych potrzeb Kontrahenta, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu, w tym także zastosowanych przez Operatora zabezpieczeń technicznych, poprzez przeglądanie jego zawartości, tylko jednak w trybie on – line poprzez przeglądarkę wskazaną przez Operatora;

3) umożliwia tylko jeden jednoczesny dostęp do systemu objętego tą licencją, z zastrzeżeniem prawa do utworzenia subkont dla pracowników Kontrahenta;

4) jest udzielona na czas trwania Umowy na korzystania z usług Operatora. Jeżeli umowa zostaje rozwiązana lub wygaśnie, odpowiednio z datą jej rozwiązania lub wygaśnięcia, licencja ta wygasa, a Kontrahent traci prawo do korzystania z systemu z nią objętego, z tym, że zastrzega się, że niniejsze postanowienie nie stanowi samodzielnej podstawy do rozwiązania Umowy przed upływem okresu, na który została zawarta;

4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Kontrahent nie może w szczególności:

1) rozpowszechniać ani udostępniać osobom trzecim systemu ani jego fragmentów;

2) dekompilować ani deasemblować systemu;

3) dokonywać czynności tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w systemie, w tym usuwanie jego ewentualnych błędów;

4) dokonywać zmian w bazie danych lub bazach danych stanowiących część składową systemu;

5. Kontrahent nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z systemu Moja Recepcja ani jego fragmentów.

6. Strony zgodnie oświadczają, że zachowanie każdej z osób, którym Kontrahent udostępnił login i hasło do systemu jest traktowane jak zachowanie Kontrahenta. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za działania takich osób.

7. Kontrahent jest upoważniony do otwarcia, w ramach swojego konta, odpowiednich subkont dla pracowników. Utworzenie subkonta dla pracowników nie stanowi naruszenia postanowień dotyczących licencji na system Moja Recepcja, z tym, że Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, dla których utworzył subkonta w ramach serwisu.

VIII. Wynagrodzenie. Warunki płatności.

1. O ile Strony wyraźnie nie postanowią inaczej, wszystkie usługi realizowane przez Operatora na rzecz Kontrahenta są odpłatne i objęte wynagrodzeniem, którego wysokość jest określona w Cenniku, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.

2. Kontrahent winien uiścić Operatorowi wynagrodzenie w terminie przez Strony umówionym. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, należność za usługi będzie rozliczana w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie faktury VAT.

3. Kontrahent winien uiścić Operatorowi wynagrodzenie w terminie wynikającym z doręczonej faktury VAT, z tym, że termin płatności nie może być krótszy niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia wystawienia faktury VAT. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Operatora wskazany na fakturze. Kontrahent może dokonać płatności również poprzez skorzystanie z systemu płatności elektronicznych przelewy24.pl

4. Doręczenie faktury VAT Kontrahentowi jest jednoznaczne nawet w braku stosownej formuły wezwania, z wezwaniem do zapłaty kwoty, na którą faktura opiewa w terminie wskazanym w jej treści.

5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany wynagrodzenia należnego od Kontrahenta z tytułu realizacji Umowy w trakcie jej trwania. W każdym przypadku powzięcia zamiaru zmiany wynagrodzenia (cennika), Operator prześle Kontrahentowi ofertę ze zmienionym wynagrodzeniem. Oferta może zostać przesłana elektronicznie, na adres poczty elektronicznej wskazanej w systemie Moja Recepcja. W terminie 14 dni od dnia doręczenia oferty, Kontrahent, o ile nie godzi się na proponowaną zmianę wynagrodzenia, ma prawo złożyć z zachowaniem dwumiesięcznego okresu, wypowiedzenie umowy. Upływ okresu wypowiedzenia następuje ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. W przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, do dnia rozwiązania umowy, wynagrodzenie należne Operatorowi winno być płatne w dotychczasowej wysokości. Brak złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie, o którym mowa powyżej, stanowi w świetle Regulaminu przyjęcie oferty Operatora bez zastrzeżeń. Okresy rozliczeniowe przypadające po dacie przyjęcia oferty Operatora są objęte zmienionym wynagrodzeniem. Oferta może określać także inny termin wejścia w życie zmienionego wynagrodzenia.

6. Operator zastrzega, że w przypadku gdy Kontrahent opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia należnego w związku ze świadczeniem usług co najmniej 7 dni kalendarzowych, Operatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z realizacją dalszych świadczeń na rzecz Kontrahenta, bez konieczności wzywania Kontrahenta do zapłaty. Kontrahent ma prawo uniemożliwić dostęp do świadczonych usług, w tym udostępnianego systemu Moja Recepcja aż do dnia uiszczenia w całości zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (należnymi za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty). Zastrzega się, że w określonej powyżej sytuacji, Operatorowi należy się wynagrodzenia za cały okres obowiązywania Umowy, także gdy z przyczyn opisanych powyżej, Kontrahent nie korzystał z usług objętych Umową.

7. Operator zastrzega sobie prawo wstrzymania się z realizacją dalszych świadczeń na rzecz Kontrahenta, bez konieczności uprzedniego informowania go o tym fakcie, w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym Kontrahent dokona zakupu usług za kwotę przekraczającą 500 (słownie: pięćset) zł do czasu uregulowania należności za zakupione usługi.

8. Kontrahent wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur pocztą elektroniczną na adres e – mail podany przy logowaniu do systemu moja Recepcja.

9. Kontrahent zastrzega, że ceny podane w niniejszym Regulaminie i Cenniku są cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług w stawce wynikającej z właściwych przepisów prawa.

IX. Odpowiedzialność

1. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczone przez przepisy prawa, zwłaszcza przepis art. 473§ 2 k.c. wyłącza się odpowiedzialność Operatora za szkody powstałe w trakcie realizacji usług, w tym za szkody powstałe w związku z korzystaniem z systemu Moja Recepcja, wynikłe z użytkowania lub niemożliwości jego użytkowania lub ewentualnych błędnych danych wprowadzonych do systemu Moja Recepcja przez Operatora. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, niezależnie od tego, w jakim trybie doszło do jej rozwiązania lub wygaśnięcia.

2. Kontrahent ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem, Regulaminem lub zwyczajem działania lub zaniechania Kontrahenta zarówno w zakresie strat jak i utraconych korzyści. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za podmioty, którym udzielił dostępu do loginu i hasła w systemie.

3. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane siłą wyższą. Każda ze stron powinna poinformować drugą stronę o okolicznościach siły wyższej, niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o jej działaniu a także dołożyć wszelkich starań w celu usunięcia skutków działań siły wyższej dla wykonywania zobowiązań zaciągniętych w umowie.

4. Operator oświadcza, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania ze strony Klientów, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za nieprzybycie lub nieterminowe przybycie Klienta na umówioną wizytę.

5. Strony oświadczają, że za wszelkie roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług objętych rezerwacją, w szczególności za nieterminowość realizacji rezerwacji, wyłączną i pełną odpowiedzialność ponosi Kontrahent.

6. Kontrahent zobowiązuje się chronić Operatora oraz naprawić szkodę poniesioną przez Operatora w związku z jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich, w szczególności Klientów związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług objętych rezerwacją lub udostępnianiem w ramach systemu materiałów objętych ochroną osób trzecich. W tym zakresie Kontrahent zobowiązuje się zwolnić Operatora z odpowiedzialności za szkodę i obowiązku zaspokojenia roszczeń kierowanych przez osoby trzecie. Kontrahent zwróci Operatorowi wszelkie wydatki i koszty poniesione w związku z właściwymi postępowaniami, w tym koszty sądowe i koszty obsługi prawnej. Kontrahent, na żądanie Operatora, wejdzie w jego miejsce w toczącym się postępowaniu (o ile będzie to możliwe) lub przystąpi do takiego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami albo zapewni reprezentację i ochronę Operatora w ramach takich postępowań. Kontrahent podejmie również wszelkie działania negocjacyjne oraz udzieli wszelkich wyjaśnień w celu ochrony interesów Operatora.

X. Ochrona danych osobowych

1. Operator oświadcza, że w związku z realizacją usług, posiada status administratora danych osobowych Klientów w zakresie: imię, nazwisko, adres e- mail, numer telefonu, adres zamieszkania, data urodzin i data imienin.

2. Operator powierza Kontrahentowi w trybie przepisu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) (dalej jako: u.o.d.o) przetwarzanie danych osobowych Klientów rezerwujących wizytę u Kontrahenta za pośrednictwem systemu Moja Recepcja w zakresie wskazanym w pkt X.1 w celu realizacji usług przez Kontrahenta na rzecz Klienta oraz wykonania innych zobowiązań Kontrahenta na rzecz Klienta. Powierzenie przetwarzania danych osobowych dotyczy także danych osobowych Gości pozyskanych przez Operatora w przyszłości.

3. Kontrahent zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w pkt X.1 do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 36-39a u.o.d.o.

4. Kontrahent zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024), przetwarzając dane osobowe Klientów, jest zobowiązany do:

1) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych,

2) zapewnienia poziomu bezpieczeństwa określonego jako wysoki znajdującym się w jego posiadaniu urządzeniom i systemom informatycznym,

3) stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie za który odpowiada Kontrahent;

5. Kontrahent zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Operatora o:

1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępniania danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a w szczególności prawa karnego, a zakaz ma na celu zapewnienie poufności postępowania;

2) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych;

3) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane podlegają przetworzeniu, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie;

6. Operator ma prawo kontroli sposobu przetwarzania danych przez Kontrahenta poprzez przeprowadzenie zapowiedzianych na siedem dni wcześniej doraźnych kontroli dotyczących przetwarzania danych osobowych Klientów oraz żądania składania pisemnych wyjaśnień. Kontrahent zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Kontrahenta.

7. Kontrahent zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie na każde pytanie Operatora dotyczące przetwarzania danych osobowych powierzonych mocą Umowy.

8. Kontrahent jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych Klientów niezgodnie z Umową, a w szczególności za ich udostępnienie osobom nieupoważnionym. W przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych lub umowy z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta, w następstwie czego Operator jako administrator danych osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Kontrahent zobowiązuje się pokryć Operatorowi poniesione z tego tytułu straty i koszty.

9. Niniejszym Kontrahent będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kontrahenta przez Operatora niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy oraz w celu prawidłowej realizacji usług w zakresie imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, adres e-mail, numer telefonu VoIP.

10. Operator jest administratorem danych osobowych Kontrahentów będących osobami fizycznymi i dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, o których mowa w przepisach art. 36-39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług, o jakich mowa w Regulaminie oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość świadczenia usług.

XI. Reklamacje

1. Kontrahentowi przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących realizacji usług.

2. Reklamacje rozpatruje Operator.

3. Każda reklamacja powinna zawierać:

1) dane Kontrahenta wraz z loginem używanym w systemie,

2) szczegółowy opis problemu wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających reklamację,

3) numer telefonu, adres e – mail i adres do korespondencji,

4) podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu Kontrahenta;

4. Reklamacje nie zawierające danych, o których mowa w pkt 3 powyżej, nie będą rozpatrywane. Za termin wpływu reklamacji do Operatora uznaje się dzień wpływu reklamacji zawierające wszystkie dane wskazane w pkt.3.

5. Reklamacje z adnotacją „reklamacja” należy składać na adres: Operatora lub pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@mojarecepcja.com.pl

6. Operator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich doręczenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Kontrahentowi na wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres e – mail.

7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

XII. Czas obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy.

1. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

2. Po dokonaniu Rejestracji, następuje aktywacja konta Kontrahenta. Kontrahent jest uprawniony do korzystania z systemu Moja Recepcja i usług w Okresie Próbnym w zakresie Pakietu L. Po zakończeniu okresu próbnego usługi są świadczone w zakresie Pakietu L, chyba, że Kontrahent dokonał zmiany Pakietu. Zmiana Pakietu następuje wraz z rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.

3. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach prawa lub w okolicznościach wskazanych w Regulaminie.

4. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. W okresie wypowiedzenia Operator zobowiązany jest do świadczenia usług zgodnie z Pakietem wybranym przez Kontrahenta, a Kontrahent do uiszczania na jego rzecz wynagrodzenia.

5. Operator ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy:

1) Kontrahent naruszył w sposób rażący postanowienia Regulaminu;

2) Kontrahent naruszył prawa autorskie majątkowe do systemu Moja Recepcja;

3) Kontrahent udostępnił system Moja Recepcja osobie trzeciej;

4) Kontrahent opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia Operatorowi, a opóźnienie przekracza 14 dni;

5) Kontrahent przetwarzał dane osobowe Klientów przekazane przez Operatora w sposób niezgodny z Regulaminem i przepisami prawa;

6. Kontrahent ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Operator wbrew postanowieniom Umowy i Regulaminu nie rozpoczął świadczenia usług w terminie 15 (słownie: piętnaście) dni roboczych od dnia rejestracji. Kontrahentowi przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym również w sytuacji, gdy Operator z nieusprawiedliwionych przyczyn przestał świadczyć usługi na rzecz Kontrahenta przez okres co najmniej 10 dni roboczych.

7. Kontrahent ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyn w czasie trwania okresu próbnego i w ciągu 3 dni po jego zakończeniu. Po upływie tego terminu uprawnienie do rozwiązania umowy w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej wygasa. Kontrahent jest zobowiązany uiścić na rzecz Operatora ewentualne wynagrodzenie za usługi zakupione w okresie korzystania z Systemu po przekroczeniu okresu próbnego.

8. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia wymagają zachowania formy pisemnej oświadczenia zastrzeżonej pod rygorem nieważności. Oświadczenia powinny być kierowane na adres siedziby Operatora.

9. Licencja na korzystanie z systemu Moja Recepcja jest udzielana na czas równy okresowi obowiązywania Umowy. Z upływem okresu obowiązywania Umowy licencja wygasa, a wraz z nią prawo dostępu do systemu Moja Recepcja.

XIII. Postanowienia końcowe.

1. Kontrahent oświadcza, że akceptuje Regulamin bez zastrzeżeń.

2. Kontrahent będący osobą fizyczną oświadcza, że nie posiada statusu konsumenta.

3. Kontrahent nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych zastosowanych przez Operatora w ramach systemu Moja Recepcja. Podjęcie próby usunięcia przez Kontrahenta takiego zabezpieczenia uprawnia Operatora do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku uprzedniego wezwania do zaprzestania naruszeń.

4. Kontrahent nie może bez pisemnej zgody Operatora zastrzeżonej pod rygorem nieważności:

1) przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią

2) ustanowić praw na prawach wynikających z Umowy.

5. Jeżeli poszczególne postanowienia Regulaminu zostaną uznane w sposób przewidziany prawem za nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

6. Umowa podlega prawu polskiemu.

7. Operator ma prawo dokonać zmiany nazwy „Moja Recepcja” lub nazwy „Pakiet” i innych nazw przyjętych w Regulaminie na inne nazwy, jak również ma prawo dokonać zmian w zakresie numeru telefonu, stron www i innych adresów podanych w Regulaminie poprzez zamieszczenie nowych danych na stronie www lub przesłanie zmienionych danych na adres e- mail podany w formularzu rejestracji. Zmiany, o których mowa powyżej, nie są zmianami Regulaminu.

8. Operator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub wydania nowego Regulaminu w trakcie trwania Umowy. W szczególności zmiana Regulaminu jest uprawniona w sytuacji zmiany przepisów prawnych, wydania orzeczeń istotnych z punktu widzenia dotychczasowych postanowień Regulaminu lub wprowadzenia zmian natury technologicznej w systemie Moja Recepcja, które nie zostały przewidziane w treści Regulaminu. W sytuacji zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy, Operator jest zobowiązany do wysłania na adres e-mail podany w trakcie rejestracji konta treści zmienionego regulaminu na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia zmienionego Regulaminu, Kontrahent nie dokona wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, zmieniony Regulamin będzie obowiązywał w stosunkach Operator – Kontrahent po upływie terminu do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, jednak nie wcześniej niż z datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

9. Kontrahent jest zobowiązany do poinformowania Operatora o każdej zmianie swojego adresu. Zmiana staje się skuteczna z chwilą doręczenia informacji o zmianie adresu Kontrahentowi.

10. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania Umowy lub wynikające pomiędzy stronami z Regulaminu lub z nim związane będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.

Opis Pakietów usług z zakresu wsparcia przedsiębiorstwa w ramach systemu Moja Recepcja – załącznik nr 1 do Regulaminu

Pakiet M

Pakiet L

Pakiet XL

Obsługa rezerwacji

Realna recepcjonistka

tak

tak

tak

Ilość umówionych wizyt w cenie pakietu

0

10

30

Kolejne umówione wizyty:

tak wg cennika

tak wg cennika

tak wg cennika

Telefoniczne przypomnienie o wizycie

nie

tak

tak

SMS-y przypominające o wizycie

nielimitowane

nielimitowane

nielimitowane

Odebrane rozmowy

nielimitowane

nielimitowane

nielimitowane

Kampanie marketingowe

Ilość SMS w pakiecie kampanii

50

100

400

Kolejne SMS-y

tak wg cennika

tak wg cennika

tak wg cennika

Kolejne SMS-y Premium

tak wg cennika

tak wg cennika

tak wg cennika

E-maile reklamowe/newsletter

tak wg cennika

tak wg cennika

tak wg cennika

Dodatkowe funkcje

Wdrożenie systemu

nie

tak

tak

Aplikacja mobilna

tak

tak

tak

Integracja ze strona www Kontrahenta

nie

tak

tak

Zapisy przez Internet

tak

tak

tak

Bezpieczeństwo danych

tak

tak

tak

Backup systemu

tak

tak

tak

Tabela Opłat - Cennik – załącznik nr 2

Pakiet M

117 zł/miesiąc

Pakiet L

207 zł (do 5 użytkowników), 307 zł (do 10 użytkowników) /miesiąc

Pakiet XL

447 zł (do 10 użytkowników), 807 zł (do 20 użytkowników)/miesiąc

Usługi płatne ponad opłatę abonamentową

Kolejne umówione wizyty ponad pakiet:

10 zł

9 zł

8 zł

Kolejne SMS-y ponad pakiet kampanii:

10 gr/sms

9 gr/sms

8 gr/sms

Kolejne SMS-y Premium ponad pakiet kampanii

20 gr/sms

18 gr/sms

15 gr/sms

E-maile reklamowe/newsletter

5 gr/e-mail

4 gr/e-mail

2 gr/email

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług w stawce wynikającej z właściwych przepisów prawa.

Zamknij

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje informacje. W ramach poszczególnych Usług zdarza się również, że informacje to powierzasz również naszym zaufanym partnerom czyli stronom trzecim, które istnieją w środowisku naszych Usług, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Ci Usług na najwyższym poziomie, jak również w ramach realizacji zamówionych przez Ciebie usług oraz w ramach działań marketingowych (dalej „Zaufani Partnerzy”), w tym także klienci (dalej „Klienci”) czyli podmioty, którzy bezpośrednio lub pośrednio zlecają działania marketingowe (w tym np. wysłanie mailingu lub emisję reklamy na powierzchniach dostępnych w naszym serwisie.)

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.


Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usług Moja Recepcja. Są to przede wszystkim dane niezbędne do udostępnienia Ci kont lub profili w Usługach np. adres e-mail, grafiki prac lekarzy, które Nam podajesz np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w naszych Usługach, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych Usługach czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies. Przetwarzamy również dane, które sam zamieszczasz w Usługach udostępnianych Ci przez Nas w ramach tzw. „hostingu” – w takim przypadku nasze przetwarzanie ogranicza się jedynie do udostępnienia powierzchni wirtualnej, na której zamieszczasz te dane. Zakres danych przetwarzanych w poszczególnych Usługach Mojej Recepcji może się różnić – informacje w tym zakresie możesz zawsze znaleźć w panelu powiązanym daną Usługą Mojej Recepcji, jak również możesz o to zawsze zapytać naszego Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe poniżej).


Kto jest administratorem danych?

Administratorami Twoich danych jest Moja Recepcja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym Klienci oraz podwykonawcy naszych usług.

Nazwa Spółki Link do strony, na której znajdują się dane rejestrowe
Moja Recepcja Sp. z o.o. https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna


Lista Zaufanych Partnerów

Pragniemy wskazać, że np. z uwagi na brak bezpośredniej relacji z niektórymi Zaufanymi Partnerami – szczególnie będącymi tzw. Klientami np. w przypadku gdy zlecają Oni dokonanie jednorazowej rezerwacji lub wykorzystanie naszej aplikacji w określonym okresie (np.: przez okres 1 miesiąca), nie jesteśmy w stanie z przyczyn obiektywnych podać tutaj ich nazw. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej proszę, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane poniżej).


Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe:

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla Moja Recepcja Sp. z o.o.. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

Adres korespondencyjny: Moja Recepcja/ IODO, ul. Świętokrzyska 31/35, 26-600 Radom
E-mail: iodo@mojarecepcja.com.pl


Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

Cele przetwarzanie danych: Podstawy prawne: Okres przetwarzania:
1 wykonanie umowy na linii WP - użytkownik (tymi umowami są najczęściej regulaminy, które akceptuje Użytkownik przed skorzystaniem z danej Usługi), w tym świadczenie Usług na rzecz Użytkowników, w tym także dopasowywanie Usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług (dalej „wykonanie Usług”) art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik Do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a WP, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń
2 pomiary statystyczne (dalej „statystyka”) marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora (dalej również „marketing własny”). art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
3 marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich (dalej również „marketing cudzy”). Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda do czasu wycofania zgody


Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.


Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. Informacje na ten temat znajdziesz w ramach poszczególnych Usług.


Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).


Informacja o „cookies”

Cookies i inne podobne technologie

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Moja Recepcja oraz Zaufani Partnerzy czyli np. podmioty współpracujące z Moją Recepcją, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe (dalej będziemy używać skrótu „Podmioty zamieszczające”).

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji WPM. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.


Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:


Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
Inne technologie

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. Podkreślamy, że nie używamy tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Używamy technologii LS np. w celu zapamiętania ustawień, zachowania konfiguracji radia lub zapamiętania danych na temat zarekomendowanych wpisów.


Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:
Gdzie szukać pomocy?

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Chrome

Opera

Itp.

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.


Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.


Drobne, dobre rady

Użytkowniku, pamiętaj o tym, że:
Moje dane i zgody

Zgadzasz się na zbieranie danych. Dziękujemy za zaufanie!

Dzięki temu lepiej dopasujemy do Ciebie widoczne treści!


Zgoda na zbieranie danych:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie z usług, w tym ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności Moja Recepcja*, w tym zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym analizowanie i profilowanie w celach marketingowych) przez Moja Recepcja* oraz Zaufanych Partnerów*. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją dowolnym momencie wycofać korzystając z narzędzia dostępnego tutaj, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Zamknij
x
Edytuj klienta
Dodaj klienta

Data imienin
Data urodzin:
Przypomnienie o wizycie
Status
Płeć:
Mężczyzna
b. d.
Kobieta
Newsletter marketingowy
Tak
Nie
SMS marketingowy
Tak
Nie
E-mail urodzinowy
Tak
Nie
E-mail imieninowy
Tak
Nie
Awatar:
Anuluj
Zapisz